Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

986 STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY

Straż Miejska w Legnicy      

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy zainteresowanych Państwa, że  Straż Miejska w Legnicy powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie,

tel. 666-040-511 
e-mail: iod@sm.legnica.eu
lub na adres
Aleja Rzeczypospolitej 3, Legnica.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Straży Miejskiej w Legnicy dla kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie w Straży.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Legnicy, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej, Aleja Rzeczypospolitej 3 59-220 Legnica.
 2. Straż Miejska w Legnicy powołała Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: Aleja Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica, e-mail iod@sm.legnica.pl, nr tel. 76 72-33-180
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko/a w Straży Miejskiej w Legnicy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi na etapie rekrutacji Pani/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 5. Odbiorcą Pan/Pana danych mogą być organy administracji publicznej oraz inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do innego państwa.
 7. Okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w Straży wynosi :
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych sytuacjach przewidzianych prawem.
 2. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem z Panią/Panem zatrudnienia.
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Autor: J.J.

Artykuły

 • Klauzula Informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Legnicy, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie: Straż Miejska w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220Legnica, 
  2. przez adres email: sekretariat@sm.legnica.pl
  3. telefonicznie: 76 72 33 180


   2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administrator powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować
  w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
  1. listownie: Straż Miejska w Legnicy,Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica, z dopiskiem „IOD”
  2. przez adres e-mail: iod@sm.legnica.eu   3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
  1. w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)np. podjęcia działań wiązanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania wpływających skarg i wniosków,
  2. z uwagi na wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska czy pomocy bezdomnym,
  3. gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy lub osób zaginionych,
  4. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowychw jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. do celów rekrutacji czy przeprowadzenia szkolenia.

   4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie:
  1. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Straży Miejskiej i podpisały stosowne umowy powierzenia danych partnerzy usług technicznych (systemów informatycznych), podmioty udzielające obsługi prawnej oraz operatorzy pocztowi, jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. jeżeli przetwarzanie dobywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

  7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacjach gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa (cel określony w pkt. 2 a, b), a konsekwencje związane
  z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (cel określony w pkt. 2 e) podanie danych ma charakter dobrowolny, a konsekwencjami może być brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji czy szkoleniu.
  KLAUZULA INFORMACYJNA
  zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
  w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Komendant Straży Miejskiejw Legnicy,
   z siedzibą w Legnicy (59-220) Al.  Rzeczypospolitej 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres: Straż Miejska w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej3,59-220 Legnica,
   z dopiskiem „IOD” lub adres e-mail: iod@sm.legnica.eu
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
   i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie
   z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia
   1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z zm.). W celu realizacji ww. zadań Administrator może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach
   o wykroczenia (z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów).
  4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych(adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) oraz do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających
   z przepisów prawa, nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą być udostępnione usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach podpisanych umów powierzenia w związku z świadczonymi usługami na rzecz Straży Miejskiej.
  Czytaj Więcej o: Klauzula Informacyjna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-11 18:28przez: J.J.
Opublikowano:2021-07-11 11:04przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:2754

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.