Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

986 STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY

Straż Miejska w Legnicy      

Praca w Straży Miejskiej

2 wolne etaty - strażnik miejski

 

O G Ł O S Z E N I E
Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 2 etaty 
w Straży Miejskiej w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

termin składania ofert - do 15.02.2024 r. , do godz. 15.00

 

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

I. Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
2/ ukończone 21 lat,
3/ korzystanie z pełni praw publicznych,
4/ posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
5/ nienaganna opinia,
6/ sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7/ niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8/ uregulowany stosunek do służby wojskowej.

II. Wymagania dodatkowe (preferowane):
1/ znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
2/ znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
3/ znajomość obsługi komputera,
4/ prawo jazdy kat. „B”,
5/ zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
6/ dobra znajomość topografii Legnicy,
7/ odpowiedzialność, terminowość, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, cierpliwość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,
2/ inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
3/ wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,
4/ wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich),

 IV.   Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy,
9/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V.  Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)
1/ praca patrolowa na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,
2/ praca zmianowa (w tym praca w niedziele i święta) z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,
3/ praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę,
4/ dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
5/ dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach określonych w przepisach prawa,
6/ nagrody uznaniowe,
7/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacje dodatkowe: osoba podejmująca prace na stanowisku strażnika miejskiego po raz pierwszy zatrudniana jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za grudzień  2023 roku wynosi poniżej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 15.02.2024 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy w zakładce – Ochrona danych osobowych.

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia 30.01.2024 r.

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Legnicy

Mirosław Giedrojć

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Straż Miejską w Legnicy z siedzibą w 59-220 Legnica, Al. Rzeczypospolitej 3 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Straż Miejska w Legnicy z siedzibą w   59-220 Legnica Al. Rzeczypospolitej 3  jako pracodawca, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Straż Miejska w Legnicy 59-220 Legnica Al. Rzeczypospolitej 3,  z dopiskiem „IOD” e-mail: iod@sm.legnica.eu
dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Straży Miejskiej w Legnicy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oprogramowania komputerowego służącego do obsługi kadrowej Straży Miejskiej w Legnicy, dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych wyłącznie w konkretnym procesie rekrutacyjnym, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Straż Miejską w Legnicy. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Straży Miejskiej w Legnicy.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                       .......................................................

                                                                                                                            Podpis kandydata do pracy

Autor: st. spec. Justyna Janusz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-26 08:07przez: st. spec. Justyna Janusz
Opublikowano:2024-01-30 19:30przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:2259

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.