Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

986 STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY

Straż Miejska w Legnicy      

NABÓR DO PRACY-MONITORING MIEJSKI

Artykuły

 • Praca - referent ds. monitoringu wizyjnego

  OGŁOSZENIE
  Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. monitoringu wizyjnego
  w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica – 1 etat  
  Oferty należy składać do dnia 18.09.2023 r. do godz. 15.00   1. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530):

              Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie co najmniej średnie.

              Wymagania dodatkowe:

  1. praktyczna znajomość obsługi komputera,
  2. odporność na stres, cierpliwość,
  3. dyspozycyjność (praca zmianowa),
  4. umiejętność podejmowania decyzji związanych z wykonywaną pracą,
  5. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
  6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność i dokładność.
  7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. monitoringu wizyjnego w Straży Miejskiej:
  8. Obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem ochrony spokoju i porządku na terenie miasta,
  9. Obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem prewencyjnego zapobiegania popełnianiu przestępstw a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania,
  10. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  11. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  12. Monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych służb a także podczas wykonywania przez nich czynności,
  13. Realizowanie zadań zleconych przez dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej w czasie służby,
  14. Reagowanie na zdarzenia z udziałem osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  15. Zgłaszanie ujawnionych wykroczeń i przestępstw poprzez system monitoringu dyżurnemu Straży Miejskiej lub dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy,
  16. Prowadzenie dokumentacji znajdującej się na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego miasta,
  17. Wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.
  18. Wymagane dokumenty:

  1)  list motywacyjny,

  2)  pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

  3)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,

  5)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,

  6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

  7)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   8)  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

  9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

       celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy.

  1. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Legnicy

  1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,

  2) system pracy trzyzmianowy - 8 godzin dziennie,

  3) stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,

  4) praca przy monitorach ekranowych dużego formatu i wysokiej rozdzielności,

   5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za sierpień 2023 roku wynosi poniżej 6%.

          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Straży Miejskiej  w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3,  59-220 Legnica w terminie do dnia 18.09.2023 r. do godz. 15.00.    

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy  w zakładce – Ochrona danych osobowych.

  Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

  Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

   

   

   

  Legnica, dnia  04.09.2023 r.                                                      

            KOMENDANT

  Straży Miejskiej w Legnicy  

       Mirosław Giedrojć

  Czytaj Więcej o: Praca - referent ds. monitoringu wizyjnego

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-31 08:50przez:
Opublikowano:2023-07-31 08:50przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:215

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.