Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

986 STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY

Straż Miejska w Legnicy      

PRACA W STRAŻY MIEJSKIEJ

Artykuły

 • Praca w Straży Miejskiej

  2 wolne etaty - strażnik miejski
   oferty należy składać do
  08.03.2024 

  O G Ł O S Z E N I E
  Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
  ogłasza nabór na wolne stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 2 etaty 
  w Straży Miejskiej w Legnicy
  Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

  termin składania ofert - do 08.03.2024 r. , do godz. 15.00

   

  Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

  I. Wymagania niezbędne:
  1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2/ ukończone 21 lat,
  3/ korzystanie z pełni praw publicznych,
  4/ posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  5/ nienaganna opinia,
  6/ sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  7/ niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  8/ uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  II. Wymagania dodatkowe (preferowane):
  1/ znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
  2/ znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  3/ znajomość obsługi komputera,
  4/ prawo jazdy kat. „B”,
  5/ zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
  6/ dobra znajomość topografii Legnicy,
  7/ odpowiedzialność, terminowość, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, cierpliwość.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1/ służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,
  2/ inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
  3/ wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,
  4/ wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich),

   IV.   Wymagane dokumenty:
  1/ list motywacyjny,
  2/ pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
  3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
  5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
  7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy,
  9/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  V.  Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)
  1/ praca patrolowa na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,
  2/ praca zmianowa (w tym praca w niedziele i święta) z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,
  3/ praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę,
  4/ dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
  5/ dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach określonych w przepisach prawa,
  6/ nagrody uznaniowe,
  7/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Informacje dodatkowe: osoba podejmująca prace na stanowisku strażnika miejskiego po raz pierwszy zatrudniana jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za styczeń 2024 roku wynosi poniżej 6%.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 08.03.2024 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy w zakładce – Ochrona danych osobowych.

  Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

   

  Legnica, dnia 19.02.2024 r.

  KOMENDANT
  Straży Miejskiej w Legnicy

  Mirosław Giedrojć

   

  Czytaj Więcej o: Praca w Straży Miejskiej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-26 02:06przez:
Opublikowano:2021-06-26 02:16przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:5240

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.