Straż Miejska w Legnicy

Działania porządkowe

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI

kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 76 72 33 188

e-mail: jsmigielski@sm.legnica.eu 

 

 

 

Zespół do spraw estetyzacji miasta Straży Miejskiej w Legnicy realizuje zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 • Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska.
 • Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Powyższe akty prawne umożliwiają Straży Miejskiej w Legnicy prowadzenie kontroli i egzekwowanie wymogów z nich wynikających między innymi w zakresie:
 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych,
 • braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • braku, wbrew złożonej informacji, kompostownika przydomowego lub nie kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
 • braku segregacji odpadów
 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodnika przylegającego bezpośrednio do posesji,
 • warunków mycia pojazdów na terenie posesji z wymogami określonymi w regulaminie,
 • sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami,
 • sposobu wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego,
 • zanieczyszczania gminnych terenów użyteczności publicznej,
 • termicznego przetwarzania odpadów w piecach węglowych C.O. oraz stosowania paliw zakazanych

 

Autor: st. insp. Jacek Śmigielski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 10:16przez: st. insp. Jacek Śmigielski
Opublikowano:2021-04-22 19:44przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:2605

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.