28.10.2013r

          Trwają działania Straży Miejskiej pod hasłem „ jesienne porządki ”. Do tej pory przeprowadzono kontrole 668 terenów prywatnych, wspólnotowych i gminnych w zakresie spełniania norm i obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego.
          Ujawniono 47 nieprawidłowości w większości związanych z porządkowaniem miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymaniem tych miejsc w należytym stanie sanitarnym. W 18 przypadkach udzielono pouczeń, wystosowano 21 pism wzywających właścicieli nieruchomości do usunięcia stwierdzonych usterek. W trakcie kontroli dwukrotnie ujawniono sprawców kradzieży drzewa na szkodę gminy, kradzieży żeliwnych kratek kanalizacji burzowej oraz zniszczenia chodnika w pasie ruchu drogowego. Zaznaczyć należy iż wśród wielu zgłaszanych przez mieszkańców problemów jednym z najczęściej zarejestrowanych to zgłoszenia dotyczące zadymienia unoszącego się nad domami. Przyczyną nie jest bynajmniej rozpoczęty sezon grzewczy, ale palenie w ogródkach suchych liści.
          Przypominamy więc, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wprowadzenie na terenie gminy Legnica nowego systemem gospodarki odpadami w tym selektywnej zbiorki i odbioru odpadów ulegających biodegradacji spowodowało całkowity zakaz spalania (także w piecach CO) zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Działania takie stanowią wykroczenie zagrożone karą grzywny do 500zł.
         Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do mieszkańców Legnicy o przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości w powyższym zakresie pod bezpłatnym numerem 986 Pamiętajmy, że przepisy zabraniają takich działań a sąsiedzi mają prawo bronić się - nawet w sądzie - przed immisjami, czyli swądem i dymem z ogniska.

 

 big.jpg

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: