30.09.2013r.

         Straż Miejska w Legnicy organizuje kurs "Bezpieczny i aktywny Legniczanin". Celem kursu jest nauka właściwych reakcji i zachowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W programie zajęć m.in. podstawy teoretyczne i praktyczne samoobrony,uwolnienia z uchwytów, trening asertywności. 
        Zajęcia są przeznaczone są dla seniorów powyżej 50 r. ż., których bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne.
Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy, przy ul. Polarnej 7. Kurs będzie trwał od 18.10.2013r do 13.12.2013r., spotkania będą się odbywały w każdy piątek na godzinę 17.00 - 18.00. Zapraszamy na zapisy osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy, przy ul. Rzeczypospolitej 3, telefonicznie na numer tel. 76 72 33 187 lub drogą elektroniczną na e-mail sekretariat@sm.legnica.pl. Regulamin kursu dostępny poniżej. Udział w kursie wezmą osoby, które złożą oświadczenie do dnia 18.10.2013r. 

 CCI20131001_00000 444.JPG

 

Regulamin kursu „Bezpieczny i aktywny Legniczanin" organizowanego przez Straż Miejską w Legnicy

Rozdział I - Postanowienie ogólne

1. Organizatorem kursu jest Straż Miejska w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica
2. Celem jest nauka właściwych reakcji i zachowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
3. Kurs jest bezpłatny, uczestnicy przystępując do kursu mają obowiązek podpisać oświadczenie oraz deklaracje uczestnika kursu (załącznik 1).
4. Udział w kursie wezmą osoby, które złożą oświadczenie i deklaracje w terminie do dnia 18.10.2013r. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sm.legnica.pl
5. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba powyżej 50 r.ż., wobec której brak jest przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.
6. W grupie może brać udział maksymalnie 30 uczestników.

Rozdział II - Organizacja zajęć

1. Zajęcia prowadzone będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy, ul. Polarnej 7.
2. Zajęcia odbędą się w cyklu 8 spotkań w godzinach 17.00 – 18.00 piątki w terminie od 18.10.-13.12.2013r.
3. Zajęcia prowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej. Zajęcia sportowe prowadzi funkcjonariusz Straży Miejskiej – aplikant Gabriela Forgiel posiadający licencję i uprawnienia instruktora Taekwon-do (uprawnienia dostępne na żądanie osoby zainteresowanej).
4. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne.

Rozdział III - Program zajęć

Tematyka obejmuje 8 spotkań informacyjno-edukacyjnych:
1. Nietykalność cielesna, podstawy teoretyczne i praktyczne w samoobronie.
2. Obrona konieczna, nauka padów w samoobronie.
3. Reagowanie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, uwolnienia z uchwytów.
4. Agresja - wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu samoobrony.
5. „Mapa asertywności”
6. Trening asertywności - wykorzystanie technik ręcznych i nożnych w samoobronie.
7. Podstawy pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia.
8. Powtórzenie i podsumowanie kursu.

Rozdział IV - Obowiązki i prawa uczestnika kursu

1. W czasie kursu uczestnika zobowiązują się do stosowania się do regulaminu obiektu, przepisów BHP oraz do poleceń prowadzącego.
2. W czasie kursu uczestnicy wykonują ćwiczenia zadane przez prowadzącego i pod nadzorem prowadzącego.
3. Uczestnicy mają prawo korzystać ze specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń oraz z wyposażenia sali gimnastycznej. Zabrania się korzystania ze sprzętu i wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
4. Uczestnicy mają prawo do sygnalizacji swojemu partnerowi o zakończeniu ćwiczenia. Zabrania się stosowania nadmiernej siły fizycznej.
5. Obowiązkiem uczestników jest informowanie o wystąpieniu kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju problemów.

 

 

 

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: