27.06.2013 r.

          21 czerwca, w pierwszym dniu lata zakończyliśmy akcję „Wiosenne porządki”. Łącznie od kwietnia, w ramach przeprowadzonych działań skontrolowano na terenie miasta Legnicy 1942 posesje prywatne, w tym również lokale usługowe. W wyniku kontroli wyznaczonych rejonów ujawniono 75 usterek porządkowych w zakresie: czystości chodników, brak umów na odbiór odpadów, brak pojemników na odpady oraz numerów porządkowych posesji. W sześciu przypadkach nałożono mandaty karne, w pozostałych właściciele po udzieleniu pouczenia usunęli stwierdzone nieprawidłowości.
          Podsumowując całą akcję w porównaniu do roku 2012 należy zauważyć wzrost świadomości mieszkańców Legnicy w zakresie realizacji ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków wynikających z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
          Jednocześnie prosimy zarządców oraz mieszkańców o przekazywanie informacji na temat nieprawidłowości związanych z negatywnym wpływem na estetykę Naszego miasta.

Wiosenne-3.JPG

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: