30.05.2019r.

        Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko – strażnik miejski (aplikant) – 2 etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem. Powinni posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, cieszyć się nienaganna opinią, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.  
Więcej szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej: http://sm.bip.legnica.eu  w zakładce ogłoszenia/ogłoszenia o naborze 
http://sm.legnica.eu  w zakładce praca/nabór do SM
Oferty należy składać do 10.06.2019 roku, do godz. 14.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3 (I piętro). Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

nabor201906.jpg

legnica

Piątek
29 Maja 2020
Pogoda: