12.09.2018r.

         Straż Miejska w Legnicy organizuje konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny pt. „Uwolnij się – żyj bez nałogów” dla uczniów Szkół Podstawowych, klas IV – VII z Legnicy. Celem konkursu jest uświadomienie młodzieży szkolnej o zagrożeniach związanych z różnymi uzależnieniami.
           Prace plastyczne należy składać do 04 października 2018 roku w siedzibie Straży Miejskiej, Al. Rzeczypospolitej 3 w Legnicy, w pokoju nr 3 lub 3a, bądź u dyżurnego operacyjnego SM. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 października 2018 roku.

STOP uzależnieniom 2018.png
REGULAMIN
I.
Konkurs organizowany jest przez Straż Miejską w Legnicy. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych. Uświadomienie młodzieży szkolnej o zagrożeniach związanych z różnymi uzależnieniami. Zaangażowanie uczniów legnickich szkół podstawowych do działań profilaktycznych, do kreatywności, do oryginalnych projektów prac promujących zachowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień.
II.
Konkurs indywidualny adresowany do uczniów klas IV - VII Szkół Podstawowych z Legnicy. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego (plakat powinien zawierać hasło, wykonanie dowolną techniką, format A3). Plakat konkursowy powinien być związany z przeciwdziałaniem uzależnieniom np. alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, komputer, fonoholizm, jedzenie, słodycze, itp. ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje. 
III.
Praca powinna być podpisana i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, do jakiej klasy uczęszcza oraz z jakiej szkoły jest, (dane opiekuna nauczyciela, numer telefonu do kontaktu z nauczycielem). Prace należy wykonać indywidualnie, każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę plastyczną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, Internecie, katalogach, ulotkach czy plakatach, wystaw czy we wszystkich innych wydawnictwach.)
IV.
Konkurs rozpoczyna się 10 września 2018 roku a kończy się 11 października 2018 roku. Prace plastyczne należy składać do 4 października 2018 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 w pokoju nr 3 lub 3a, bądź dyżurnemu operacyjnemu.
V.
Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
- Mirosław GIEDROJĆ/Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
- Izabela WAWRZONKOWSKA/Kierownik Referatu Operacyjnego Straży Miejskiej w Legnicy
- Justyna JANUSZ/ specjalista Straży Miejskiej w Legnicy  
- Robert KUCZAK/Specjalista Straży Miejskiej w Legnicy 
Komisja oceniać będzie, profilaktyczny przekaz treści plakatu, oryginalność, pomysłowość a zarazem kreatywność, formę estetyczną wykonywanej pracy. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 października 2018 roku. Nagrodzeni autorzy prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta, a także w innych mediach lokalnych.
VI.
Komisja przyzna nagrodę główną za zajęcie I miejsca, oraz nagrodę za zajęcie II i III miejsca. Przyzna również wyróżnienia. Nagrody w konkursie nie można zamieniać na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
VII.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu, prace złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Konkursowe prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu profilaktycznego i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
BARDZO WAŻNE !!!
W konkursie będą brać udział osoby niepełnoletnie, dlatego należy do konkursowych prac dołączyć oświadczenie dla każdego uczestnika konkursu osobną pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych dzieci tzn. (imienia, nazwiska oraz klasy i szkoły) na potrzeby konkursu oraz na bezpłatne opublikowanie i publiczną prezentację ich wizerunku. Prosimy o zgłoszenie nie więcej niż 10 prac ze Szkoły. Zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie. Więcej informacji na temat konkursu udzielają funkcjonariusze Straży Miejskiej pod numerem 76/72 33 187 lub rzecznik@sm.legnica.pl


legnica

Piątek
05 Czerwca 2020
Pogoda: