UCHWAŁA Nr XX/202/16
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Legnica

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

§ 17

1. Na tereny użytku publicznego takie jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery, psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu (z zastrzeżeniem ust. 2). Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec dotyczy umieszczonych w wykazie ras psów uznanych za agresywne.
3. Zwolnienie psa ze smyczy, o którym mowa w ust.1, nie może mieć miejsca na terenach, na których znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabawy dla dzieci.

§ 18

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:
1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego, a także klatek schodowych oraz innych pomieszczeń budynków służących do użytku publicznego,
2) odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

                                                          § 19

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zwłok padłych zwierząt w sposób obejmujący przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu zezwolenie na transport tego typu odpadów albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a tym przedsiębiorcą.

Jakie grożą sankcje:
Art. 10ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale, podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.

Ponad to Kodeks wykroczeń przewiduje:
Art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny wysokości  od 20 do 500 zł.
Art. 77 Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny od 50 do 250 zł.

j.j.jpg

 

legnica

Środa
27 Maja 2020
Pogoda: