Komendant Straży Miejskiej w Legnicy o
głasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta ds. monitoringu wizyjnego
w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3,
59 – 220 Legnica – 6 etatów  

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),
a w szczególności:
-
jest obywatelem polskim,
-
posiada co najmniej wykształcenie średnie,
-
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
-
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
-
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
-
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku związany z pracą przy monitorach ekranowych,
-
posiada niżej wymienione dodatkowe umiejętności i predyspozycje:
-
obsługa komputera w stopniu dobrym,
-
odporność na stres, cierpliwość,
-
dyspozycyjność,
-
poczucie odpowiedzialności, terminowość,
-
zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
-
umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. monitoringu wizyjnego
w Straży Miejskiej:
-
obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem ochrony spokoju i porządku na terenie miasta,
-
obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem prewencyjnego zapobiegania popełnianiu przestępstw a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania,
-
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
-
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli , pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
-
monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych służb a także podczas wykonywania przez nich czynności,
-
realizowanie zadań zleconych przez dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej
w czasie służby,
-
reagowanie na zdarzenia z udziałem osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
-
zgłaszanie ujawnionych wykroczeń i przestępstw poprzez system monitoringu dyżurnemu Straży Miejskiej lub dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji
w Legnicy,
-
prowadzenie dokumentacji znajdującej się na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego miasta,
-
wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.

3. Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
-
list motywacyjny,
-
pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
-
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
-
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
-
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Legnicy
-
praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,
-
system pracy trzyzmianowy, 8 godzin dziennie,
-
stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,
-
praca przy monitorach ekranowych dużego formatu i wysokiej rozdzielności,
-
oświetlenie naturalne i sztuczne.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za sierpień 2017 roku wynosi poniżej 6%.

6.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. monitoringu wizyjnego , w sekretariacie Straży Miejskiej  w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

7. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
-
dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
-
dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
-
dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia  06.09.2017r.

Komendant Straży Miejskiej
Mirosław Giedrojć

legnica

Wtorek
24 Października 2017
Pogoda: